นคร พรมเมืองยอง (คิว)

Username
Password

ชื่อ : นคร พรมเมืองยอง

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Baritone

ชื่อเล่น : คิว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเข้า

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Baritone