จิราพรรณ สุวรรณมณี (เพลง)

Username
Password

ชื่อ : จิราพรรณ สุวรรณมณี

วง : สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : เพลง

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬาเปตอง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพื่อที่จะได้มีความรู้เเละจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างดี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals