ภาคภูมิ กิจดี (ต๊ะ)

Username
Password

ชื่อ : ภาคภูมิ กิจดี

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ต๊ะ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian