ภัทรภรณ์ แรมเรือง (แป้ง)

Username
Password

ชื่อ : ภัทรภรณ์ แรมเรือง

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : แป้ง

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : เมโลเดียน

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian