เบญจมาศ ตอชีพ (ข้าวปั้น)

Username
Password

ชื่อ : เบญจมาศ ตอชีพ

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ข้าวปั้น

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian