ศุภาวรรณ ก๋งเหม็ง (ปูเป้)

Username
Password

ชื่อ : ศุภาวรรณ ก๋งเหม็ง

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ปูเป้

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian