ปุณณิศา โคตุธา (ตะวัน)

Username
Password

ชื่อ : ปุณณิศา โคตุธา

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : ตะวัน

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ต้องการพัฒนาทักษะในด้านดนตรี เพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียนที่เรียนอยู่

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian