สุภาวดี พงษ์พานิชย์ (พลอย)

Username
Password

ชื่อ : สุภาวดี พงษ์พานิชย์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : พลอย

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กีฬษ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian