วิภัทราพร สังข์ทอง (เพลิน)

Username
Password

ชื่อ : วิภัทราพร สังข์ทอง

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : เพลิน

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian