ภัทราวดี คงเพชรศักดิ์ (จ๋า)

Username
Password

ชื่อ : ภัทราวดี คงเพชรศักดิ์

วง : บ้านแก้ว

ตำแหน่ง : Keyboard Percussion

ชื่อเล่น : จ๋า

ประสบการณ์ : 2 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : พัฒนาตนเอง

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Keyboard Percussion