อริสา สวนโตนภาพันธ์ (พู)

Username
Password

ชื่อ : อริสา สวนโตนภาพันธ์

วง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น : พู

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กินหมูกะทะ

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเข้ามาพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone