พรพรรณ ฉลูพันธ์ (แก้วแปดหลอด)

Username
Password

ชื่อ : พรพรรณ ฉลูพันธ์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : แก้วแปดหลอด

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากรูเกี่ยวกับดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn