นลินธรณ์ อภิรัฐจิรวงค์ (อ้อบอ้อ)

Username
Password

ชื่อ : นลินธรณ์ อภิรัฐจิรวงค์

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : อ้อบอ้อ

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : ร้องเพลง เต้น

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรู้ให้เพิ่มขึ้น

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet