เจษฎากร ศรีคำ ()

Username
Password

ชื่อ : เจษฎากร ศรีคำ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tenor Saxophone

ชื่อเล่น :

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tenor Saxophone