วณิชยา ประคอง (วิว)

Username
Password

ชื่อ : วณิชยา ประคอง

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : วิว

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ :

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone