สุภัสรา จิตรสวาท (แยม)

Username
Password

ชื่อ : สุภัสรา จิตรสวาท

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : แยม

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เทควันโด

เข้าร่วมค่ายเพราะ : ชอบดนตรี

เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet